وصف حال باورنکردنی و مشمئز کننده صحنه اعدام در ملاء عام:غش غش خنده تماشاچی مشتاق، خنده ی «مردانه» ی محکوم…

بررسی علل روانی و اجتماعی “شوق تماشای اعدام”
من يادم است که در کرج و مشهد، وقتی که اعدام در ملاء عام صورت گرفت، خيلی ها غش غش می خنديدند و از ديدن آن صحنه لذت می بردند. آن کسی هم که قرار بود اعدام شود، می خنديد و می گفت: اشکالی ندارد! بچه هايی هم که آن جا بودند می گفتند: چقدر مرد است! آيا چنين افرادی واقعاً از ديدن صحنه اعدام عبرت می گيرند؟ بسيار بعيد است.
عصر ايران؛ اهورا جهانيان- مصطفی اقليما، رئيس انجمن علمی مدکاران اجتماعی در ايران، فقر و بيکاری و فشارهای اجتماعی را، عوامل موثر در اشتياق عمومی به تماشای صحنه اعدام مجرمان می داند. اقليما که موسس رشته مددکاری اجتماعی در ايران است، در گفتگو با عصر ايران بر اين نکته تاکيد می کند که علاقه مندان به تماشای صحنه اعدام ديگران، به لحاظ روانی مشکل دارند و بالقوه انسان های خطرناکی هستند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!