پیامکی برای نان و شیر و تمرین نافرمانی مدنی

فته گذشته تلفن‌های همراه شهروندان  تهرانی، دریافت کننده پیامکی بود با این مضمون:

«شنبه، یکشنبه، دوشنبه در اعتراض به گرانی و تورم نان و شیر خریداری نمی کنیم. فقط سه روز با هم متحد باشیم. برای کمک به هموطنان کم درآمد و آسیب پذیرمان. لطفا اطلاع رسانی کن هموطن»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!