گراني چه خواهد كرد… خداحافظي مرغ هم با سفره‌هاي مردم؟

نبود تامين نقدينگي مرغداران باعث شده است تا مرغدران براي تامين نقدينگي به بازارهاي ربوي گرايش پيدا كنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!