اعلام معجزۀ شفابخشی خامنه ای

پیشتر درباره تسریع روند الوهیت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مطالبی تقدیم شده، آخرین در اینجا.

این هم آخرین تلاش از آندست:

“حضرت آقا چند لحظه ‌ای را خندیدند و ما شروع به شوخی با ایشان كرديم و كار به جايی رسید كه ايشان به صورت و فك من كه یادگاری از خاطرات دوران دفاع مقدس است، دست زدند و از آن پس فك من كه قبل از آن بسپار درد میکرد و قفل میشد، بهبود یافت.

مقام معظم رهبری دو معجزه دارد؛ يكي کلامی و دیگری عملی كه معجزه عملی ايشان را من به خوبی احساس کردم و در معجزه کلامی هر حرفی كه ايشان بیان میکنند، صحت دارد و اتفاق مي‌افتد.”

این بدعت گذاری ها، تشویق و ترغیب خرافات و به سُخره گرفتن دین اسلام عاقبت خوشی نه برای دین دارد و نه برای دینداران.

آندسته هم که فکر میکنند میشود با اینان که در پی دستیابی به سلاح هسته ای و “مدیریت جهان ” میباشند با انعقاد ” معاملۀ بزرگ” کنار آمد؛ هنوز نفهمیده اند که با چه پدیده ای مواجه هستند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!