انهدام 4 تیم تروریستی در داخل کشور

آنها می‌خواستند در تجمعات جشن مردم در ایام عید در میان خانواده‌ها و
فرزندان کشورمان عملیاتی انتحاری انجام دهند که موفق به این کار نشدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!