درآمد نفتی ایران، امسال، چقدر کاهش می یابد؟

نظر نمی رسد چندان امیدی در خصوص افزایش قیمت نفت حداقل در چند ماهه آتی وجود داشته باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!