انتقاد بان کی مون از معاون رئیس جمهوری ایران


دبیر کل سازمان ملل اظهارات محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران را که گسترش مواد مخدر را نتیجه اقدامات “صهیونیست ها” و منبعث از تعالیم تلمود، از متون مذهبی یهودیان، دانسته بود، مغایر مسئولیت و شئون رهبران سیاسی جهان خواند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!