والدین نمونه ایرانی

روی سخن با همۀ والدین ایرانی میباشدکه فرزندان خود را برای تماشای جان دادن انسانهای آویزان شده از داربست و جرثقیل در ملاءعام میبرند، اینجا، بدانند که باد میکارند و طوفان در قالب فرزندان خود درو خواهند کرد. این خط و این هم نشان.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!