يکصدهزار نفر در ايران مامور امر به معروف می شوند

بى بى سى:احمد زرگر دبير “ستاد مردمی پيشگيری و حفاظت اجتماعی” وابسته به قوه قضائيه گفته است که ۷۰ هزار نفر مامور اجرايی امر به معروف داريم که تا پايان سال تعداد آنها به ۱۰۰ هزار نفر می رسد.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زرگر گفته که “ما نمی توانيم در جامعه بی تفاوت باشيم و شاهد پرپر شدن جوانان جامعه خويش باشيم.”

به گفته آقای زرگر، امر به معروف و نهی از منکر مبنای اصلی پيشگيری از وقوع جرم است و “ما بايد فقط با زبان و به صورت دست جمعی امر به معروف کنيم.”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!