سید احمد خاتمی: در برابر گرانی‌ها «آخ» هم نگویید

One comment reads:

خطاب به آقای احمد خاتمی:
من، چشم، آخ نمیگم. اما این بچه 3 ساله که نمیفهمه استکبار در چه آرزوئی
است. اون میوه دلش میخواد. گوشت می خواد. گردش می خواد. اگه این بچه آخ گفت
شما ناراحت نشید یک وقت، بچه است دیگه ، نمی فهمه 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!