لذت بچه بازی شرعی

پیشتر در باره فاجعۀ عروسی قانونی کودکان حتی زیر نُه و و ده ساله در ایران تحت حاکمیت مسلمین ایرانی ستیز مطالبی تقدیم شد. برای نمونه در اینجا و اینجا.

خبر جدید:

حاج آقا محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این موضوع گفته:

“به طور کلی نمی توان برای این موضوع چاره ای اندیشید زیرا منع ازدواج کودکان زیر 10 سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر 10 سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد.”

به عبارت دیگر، میشود در تضاد واضح با “شرع” خیلی کارها مثل بدعت گزاری “ولایت فقیه” با اختیارات مافوق پیامبر و هزار و یک دیگر از ایندست “نامسلمانی” کرد، ولیکن برای جلوگیری از سیراب کردن امیال حیوانی حاج آقا های بچه باز نمیشود با “شرع” کاری کرد و توسط یک کلاه شرعی مألوف، حقوق مُسَلم کودک و بشر را معیار قرار داد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!