با جنگ و فریب و حکمِ آخوند

 

روز تو سیه نموده آخوند   /////   عمر تو تبه نموده آخوند

او بی هنرو ریا کارست  /////   پس رفته وپس گراست آخوند


 کهنه طلبست و نوگریزست  /////   بی دانش و بینشست آخوند

گوید زجماع با خَر و بُز /////   دروعظ و کتاب خویش آخوند


باآنکه خودش دُچار جهلست  /////  پنداشته راهنما ست آخوند

ازما خورد و به ما ستیزد /////  گویی که خدای(1) ماست آخوند

بیگانه پرست و مفتخوارست /////  تن پرور و بی حیاست آخوند

چون زخمِ سیاه و زشت و چرکین /////  بر کشورما نشسته آخوند

بدنام بکرده این وطن را      /////      بانیت و کار شومِش آخوند

مجدوعظمت بداده از دست /////   ایران که خداش گشته آخوند

بس نوگلِ ما زدستِ ما رفت /////   با جنگ و فریب و حکمِ آخوند

درظلمت روسری و چادر  /////    گل گشته نهان به حکمِ آخوند

مردان و زنان بی شماری  /////   آواره شده زِ ظلمِ آخوند

ایمان کسان برفته از دست    /////  با تقیه و حقه های آخوند

ایران و تو را وسیله داند   /////   سر بر ره تازیست آخوند

شهرعربان بکرده آباد     /////   ایران تو را خراب آخوند

درماتم و ظلم و در گرانی  /////  ایران شده غرق و شادآخوند

پس رفت و بماند در سیاهی /////   کشور چو فتاد دستِ آخوند

کس نیست که کام او نشد تلخ  /////  از زهر کلام  و کارِ آخوند

افسوس که هرستم که اوکرد    /////  با یاری ما بکرد آخوند

افسوس خورد هرآنکه گشته  /////  چشم بسته روان به راهِ آخوند

گرملت ما زجا نخیزد    /////    کشوربه فناست دستِ آخوند

بایدکه گرفت و کرد دربند  /////   آخوندِ پلید ومیرِ آخوند

 1-خدا به معنی صاحب

http://iranian.com/main/member/daneshjoo

http://iranian.com/main/blog/daneshjoo-55

http://iranian.com/main/blog/daneshjoo-42

http://iranian.com/main/blog/daneshjoo-37

 http://iranian.com/main/2012/jul-34

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!