فوتبال ممنوع

اسماعیل احمدی‌مقدم، رئیس گزمه ها که با جناق احمدی نژاد، سوگلی از چشم افتاده است، گفته:

“ماهواره ام‌الفساد است لذا باید جلوی فساد را گرفت و هم با معلول برخورد کنیم.

به اسم ترویج سینما فوتبال را در سینما پخش کردند؛ این اقدام پیامدها‌ی بسیار زشتی داشت.

پلیس با این زشتی‌ها برخورد کرد اما مورد هجمه قرار گرفت؛ آیا رونق سینما این است.

وی با اشاره به استقرار واحدهای انتظامی در شهر تهران تأکید کرد: این اقدام به خاطر جلوگیری از مزاحمت‌های خیابانی، حمل حیوانات به خصوص سگ و ایجاد امنیت بیشتر است.”

به عبارت دیگر؛ کار و بار گزمه های مسلمین حاکم ایجاد و حفظ فضای پلیسی و خفقان است و هر روز بهانۀ جدیدی برای این کار میتراشند.

سئوال:

“زشتی” تماشا کردن بازی فوتبال در سینماها چیست؟

پدر کشتگی مسلمین حاکم با سگ، یا به لسان خودشان، کلب چیست؟

آیا حد و حصری برای ایرانی ستیزی اینان وجود دارد؟

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!