آقای رضا پهلوی پذیرفتند که پدرشان آدمکش بوده است

بعد از انتشار دو مقاله به فارسی و انگلیسی در نقد مصاحبه آقای رضا پهلوی( در همین سایت موجود است)، همانند دیگرایران دوستانی که با اینکار دست یازیدند، حملات شدیدی بر علیه اینجانب انجام شد. از تهدیدها و توهین ها که بگذریم، مدافعان آقای رضا پهلوی، دو گونه از ایشان دفاع کردند:
1. مجله فوکوس آن لاین، در مصاحبه دست برده است. البته هنوز حتی به یک مورد “دست برده” شده اشاره نشده است.
2. سخنان رضا پهلوی دوم، سخنان صحیحی بوده است، از جمله اینکه مردم ایران در زمان پدر ایشان لیاقت دموکراسی را نداشته اند و یا اینکه ایشان شاهنشاه قانونی ایران هستند.
ولی حداقل در یکمورد، در نقل قول از ایشان هیچ یک از سلطنت طلبان آن را به چالش نکشیده اند و خود هم به آن دقت نکرده بودم و آن قسمتی می باشد که ایشان در مصاحبه می گویند: ” بسیاری از انقلابی های آنموقع نزد من می ایند و می گویند: < بهتر بود پدرت ما را بازداشت می کرد و اعدام.>” در این نقل قول که ایشان در حمایت از نظر خود نقل کرده اند، ایشان در واقع پذیرفته اند که پدر ایشان، فردی آدمکش بوده است و گرنه علتی نداشت که کسانی که آرزوی اعدام شدن خود را داشته اند، در این آرزو بوده اند که اینکار بدست پدر ایشان انجام شود و ایشان در عکس العمل به چنین خواسته ای که با ایشان در میان گذاشته شده است نه تنها اعتراضی نکنند و بر آنها تشر بزنند که مگر پدر من آدمکش بود که آرزوی کشته شدن به دست او را دارید بلکه این نقل قول را برای دفاع از نظرات خود بکار بگیرند.
البته علت اینگونه اشتباهات اساسی هیچ نیست جز این که ایشان شخصیتی بسیار قدرتمدار دارند و از مشخصات شخصیت قدرتمدار اینست که بدون آنکه متوجه باشند برای اثبات نظری/عملی/فردی از تخریب شروع می کنند. دیگر اینکه در اینجا نیز متوجه اهمیت وجود فضای آزاد می شویم چرا که تنها در فضای آزاد است که فرد، خود واقعی را از ورای انواع و اقسام ماسک بروز می دهد. بی علت نیست که مستبدان به محض به قدرت رسیدن، سعی در کنترل اطلاعات و بکار گیری انواع سانسور می کنند.
در خاتمه باید گفت که جای بس سپاس و تشکر دارد که آقای رضا پهلوی پذیرفته اند که پدرشان آدمکش بوده اند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!