سفر ناگهانی رضا پهلوی به اسرائیل

تحلیل های سیاسی براساس داده های من درآوردی سره را از ناسره سوا و غرض ورزی را عیان میکند.

در یکی از همین دست تحلیل ها، گفته شده؛ نقل به مضمون، معلوم شده که اسرائیل از راه مجاهدین خلق، فیزیک دانان را به قتل می رسانده، و رضا پهلوی هم به اسرائیل رفته، “علناً در تلویزیون ارتش اسرائیل” از اسرائیل درخواست پول و امکانات کرده.

تا آنجاییکه اخبار موثق مطرح است؛ نه “معلوم” شده که ترورها کار کی بوده و نه رضا پهلوی به اسرائیل رفته و “علناً در تلویزیون ارتش اسرائیل” درخواست پول و امکانات کرده.

سئوال:

اگر رضا پهلوی برود اسرائیل و بجای مخفیانه، از آنها علناً درخواست کمک برای آزادسازی ایران کند کار بدی کرده؟

آیا پیش از به قدرت رسیدن، چپولان، هواداران شارلاتان علی شریعتی و دیگر اعضاء حاکمیت مسلمین بر ایران که شامل اکنون دک شدگان آنها میشود، از همه منجمله قذافی، ناصر، عرفات و دیگر از ایندست مخفیانه کمک نمیگرفتند؟

در ٣٤ سال گذشته؛ کشورهای عربی چه گلی به سر ایرانیان زده اند و اسرائیل چه بلایی سر ایرانیان آورده؟

همین حالا، منابع سرشار مالی غیبی خیل مسلمین “اصلاح طلب” تاریخ مصرف گذشته و به کفرستان هجرت داده شده از کجا میباشد؟

آیا کشوری وجود دارد که در مبارزه برای آزادی از دیگران کمک نگرفته باشد؟

عمداً عوض کردن جای دوست و دشمن تا کی؟

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!