شقیقهٔ کرم

عبورِ یک صأعقه، از شقیقهٔ کرم

و مگس، که حرفی‌ برای ویز ویز نداشت

سکوتِ علم فیزیک در برابر جِرم

و بودن، که “هست” برای هیچ چیز نداشت

***

همه می‌دانیم که چیست راز هوار زدن:

چراغ را در ملأ عام سایه، دار زدن

او تو را می‌‌بیند، در اطاق آی – سی‌ – یو

یک پزشک حاذِق، در حرفِ مایه دار زدن

***

خیلی‌ خیلی‌ مفتخرم، که اینقدر کم و مختصرم

همین مقداری هم که کَمَم، خیلی‌ زیاده از سَرَم

ارزانی شما، این همه زیاااااااااااااااد بودن

در کِیفَم از کِیفیَتَم، گرچه در کَمیّت کَمَم 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!