پیام از ایران به روشنفکران ومدعیانی که نمیتوانند دست از غرض و مرض بکشند

هنوز هم همان روشنفکر نمایان سال 57 و یاران کراواتی خمینی که در ساختن این انقلاب و این سیه روزی ملی نقشی اساسی و کلیدی داشتند بعد از سی وسه وسال واندی بگونه ای مغرضانه و احمقانه میخواهند هم تاریخ را تحریف کنند وهم خدمات رضاشاه بزرگ ومحمد رضاشاه فقید در زیر پوسته ای از غرض ورزیهای جاهلانه محو نمایند.

ببینید غرض ورزی شان تا کجاست که حتی به ایران ونجات ایران فکر نمیکنند چون میدانند که از نظر وزنه سیاسی وارائه نظرات واندیشه های آزادیخوانه بمعنای واقعی حتی قابلیت رو درروئی گفتمانی و از زیر سقف نشستن با شاهزاده رضا پهلوی اکراه دارند و همه تلاششان بزعم خودشان مخدوش کردن سخنان بی نظیر و بی بدیل رضاپهلوی در مورد آزادی ایران است.

آنها چقدر جاهلند وبی خبر که نمی فهمند ونمی دانند که نسل جوان درون ایران چه ارتباط تنگاتنگی با نظرات و تفکرات آزادمنشانه شاهزاده رضا پهلوی بر قرار نموده تا جائی که رژیم حتی درپارکها با گماشتن گزمه های هار از جمع شدن سه جوان پیشگیری میکند واگر لازم باشد به تفتیش بدنی آنها میپردازد که شاید سی دی یا تصاویر شاهزاده را از جیبشان بیرون بیاورد.

نگاه کنید به موضع گیری های روشنفکران و مفسرینی چون بهرام مشیری که غرض . مرض از سر وپایش میریزد. من میپرسم : چرا افرادی چون دکتر میلانی ها و علمداری ها واسد همایون ها و حسن شریعتمداری ها و گنج بخش ها و جماعت به اصطلاح جمهوری خواهان حتی از نشستن با چنین شخصیتی فراری هستند؟؟؟ مگر شاهزاده رضا پهلوی بجز آزادی و استقرار دمکراسی در کشور سخن دیگری بر زبان آورده است ومیاورد. وزنه کاریزمای این شخصیت تا آنجا قابل مقایسه با آن دیگران نیست که با قاطعیت اعلام میکند که اگر پس از آزادی ایران ، ملت ایران در یک رفراندوم واقعی ونه مثل نمایش خمینی ملعون حتی به جمهوری ایرانی ونه با محتوای ایدئولوژیک رای بدهند ایشان به هشتاد وپنج در صد آرزوهایش رسیده. چون ایشان بارها اعلام نموده که در شرایط کنونی جائی برای طرح اینکه در آینده چه نوع حکومتی بر ایران حکومت کند نیست.

امروز اولویت اول خاموش کردن آتشی است که دارد هر روز شالوده های اساسی کشور را به خاکستر بدل میکند. ونه جنگ قدرت برای نوع نظام حکومتی.مگر همین خانمها و آقایان مدعی اپوزیسیون در خارج نشسته برای مردم وحقوق آنها حنجره پاره نمیکنند؟؟ مگر قرارنیست که پس از فروریزی این عمارت ظلم وبزیر کشیدن این قوم وقبیله پست ورذل وآدمکش و دزد ، در یک فضای آزاد مردم به حاکمیت آینده شان رای بدهند ونوع آنرا انتخاب نمایند؟؟؟

پس درد این مغرضین بگفته شاهزاده رضا پهلوی ژنتیکی در چیست؟؟ دراینست که آنها از هم اکنون بخود وعده داده اند که ملت ایران با هزینه وبا نثار خون خود این حکومت فاسد را به گودال عمیق تاریخ بیندازد واین آقایان دکتر و مهندس بیایند و میراث دار ودایه این ملت بشوند. خانمها – آقایان کور خوانده اید. همین چند شب پیش حسن شریعتمداری در برنامه ای که در تلویزیون آمریکا با شاهزاده داشتند، با اینکه میدانستند نظرات ایشان در مورد انتخاب ملت در فردای مرگ جمهوری اسلامی چیست، و رای مردم به جمهوری باشد ، شاهزاده رضا پهلوی به 85 درصد آرزوی خود رسیده است. اما آقای شریعتمداری، حتی اکراه داشت که در مقابل این نظریه با شفافیت اعلام نماید که اگر ملت ایران در یک رفراندوم به پادشاهی پارلمانی رای بدهند و پادشاه نماد وسمبل وحدت ملی باشد ، او ودوستان جمهوری خواهش هم به نه 85 درصد ، که به 50 درصد آرزویشان رسیده اند ودر مقابل رای مردم تمکین خواهند نمود، اینقدر شجاعت وشهامت و اتوریته یک بازیگر سیاسی را نداشت که چنین سخنی را بر زبان بیاورد که میتوان حدس زد هراس اینها واینهمه سنگ اندازی در راه تشکیل یک شورای ملی متشکل از همه نیروهای بواقع آزادیخواه که شاهزاده دیر زمانیست وجود آنرا یک واجب ملی اعلام کرده اند، از چه روست؟

خانمها – آقایان مدعی آزادیخواهی بسیاری از شما دروغ میگوئید . اگر حقیقت سر لوحه کارتان بود این ملت باید سالها پیش از این از شر این حکومت خلاص میشد. خودتان میدانید که حتی 5 درصدتان نه وزنه سیاسی شاهزاده رضا پهلوی را دارا هستید و نه مقبولیتی در آن حد از منظر ملت ایران دارید. چه اگر مقبولیتی داشتید ، دست از غرض ورزی ها وشیطنت بر میداشتید وبخود می قبولاندید که در چنین شرایطی هر کسی به سهم خودش باید عقاید مسلکی و حزبی ومنافع گروهی را کنار بگذارد وبه ایران وآزادی ایران فکر کند. همان اندیشه ای که شاهزاده رضا پهلوی سالیان درازیست برزبان رانده وبر هیچ ایرانی آزادیخواهی پوشیده نمانده ونخواهد ماند.

ایران، نسل سوخته

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!