انسانهایی با لباس سفید و اسب و شمشیر به اسرائیلی ها حمله میکردند

“افسرای اسرائلی میگفتن ما هرچی تیراندازی میکردیم به اونا نمیخورد، ولی اونا هرچی میزدن به ما میخورد! ”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!