بیماری و مرگ شاه

گفتگوی حاضر قطعهء کوتاه از مصاحبهء تاریخی مُفصّلی است که سالِ ۲۰۰۹ میلادی در شهرِ پاریس کشور جمهوری فرانسه با جناب آقای دکتر عباس صفویان پزشک مخصوص محمدرضا شاه پهلوی انجامـ شُده است.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!