طراحی نرم افزار محاسبه خمس

مدير کل امور رسانه هاي معاونت تبليغ و آموزشهاي کاربردي حوزه علميه با تأکيد بر اينکه توليد و ارائه نرم ا فزارهاي ديني ويژه مبلغان در دستور کار است از تهيه نرم افزار محاسبه گر خمس خبر داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!