وحدت میان اتحاد جمهوریخواهان و اتحاد برای پیشبرد دمکراسی

گفتگو با تلویزیون میهن

جمعه ۶ام ماه جولای

جلسه اتحاد برای پیشبرد دمکراسی در ایران به کجا رسید

آیا چشم انداز وحدت میان دو نیروی اتحاد جمهوریخواهان و اتحاد برای پیشبرد
دمکراسی در ایران وجود دارد

در نشست آخر هفته گذشته اتحاد برای پیشبرد دمکراسی در ایران چه گذشت

چه کسانی در این جلسه بودند و چه تصمیماتی در آنجا گرفته شده است

موارد مورد اختلاف برای وحدت تشکیلاتی این دو سازمان چیست

چسم انداز همکاری بین جریانات مختلف سیاسی در حال حاضر چگونه است

چرا افراد با حضور دو گانه در سازمانهای گوناگون سیاسی شرکت می کنند ، آیا
سازمانهای سنتی گذشته هنوز اعتبار و حیثیت دارند

چگونه شد که سازمانهای کوچک و چند نفره به سازمانهای بزرگ و سراسری در کشور
با ده ها هزار وضو و هوادار تبدیک شدند

آیا چشم انداز مشابه ای در آینده وجود دارد که این سازمانها در آینده دوباره
در اندازه گذشته به میدان بیایند

بدن خفته سازمانهای سنتی گذشته آیا باز خواهند گشت و بیدار شدنی است

سازمانهای جدید سیاسی در ایران واقعا نه حزب هستند و نه جبهه و شاید همین هم
موجب عدم کارآیی آنها در میدان سیاست است

هویت سیاسی جمهوری خواهی چه معنایی دارد و آیا می توان با این هویت در میدان
سیاست عمل مشخص سیاسی داشت

گیر اساسی ما در سازمانهای سیاسی جدید مثل اتحاد جمهوریخواهان در چیست

آیا حزب توده ایران تنها سازمان سیاسی بود که از حکومت دینی پس از انقلاب
حمایت می کرد

چرا عده ای چشم خود را بر حمایت دیگر گرو های سیاسی در دوران اولیه انقلاب می
بندند و فقط وقتی از آن دوران صحبت می کنند حزب توده و یا اکثریت را به خاطر
می آورند

آیا مجاهدین خلق و یا دیگر گروه های سیاسی چشم خود را بر جنایت نبسته بودند و
چه تفاوتی اساسا میان گروه ها در حمایت آنها از نظام اسلامی وجود دارد

بعضی توده ای بودن و یا توده ای را به عنوان فحش به کار می گیرند ، توده ای
بودن یعنی چه ، چرا توده ای ها هنوز به گذشته توده ای خود می بالند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!