پروانه سپید

پروانه سپید بیا

برقص

بر فراز این زمین تبدار

ملتهب از آتش نا پیدا

بپذیر دردش

انتظار نفیش را گرفته

ذهنش دم گرفته

از خواب باران

قلبش پر از خون سیاه

خاکش پر از نطفه احساس

که پیله میکنند تا شاید

روزی

پروانه سپید ی شوند

پروانه سپید بیا و برقص

اورنگ
Juillet 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!