امیر حسین فطانت: انسان مقدس است

گفتگویی با امیر حسین فطانت در گواتاویتا، کلمبیا … در چهل سال گذشته امیر حسین فطانت عموما به عنوان مسبب مرگ کرامت الله دانشیان معرفی شده. میگویند دانشیان را به ساواک لو داده. فطانت خود را خائن نمیداند و میگوید از هیچ چیز پشیمان نیست. وارد جزییات دقیق ماجرا نمیشود اما از لابلای گفته هایاش خیلی چیز ها را میشود درک کرد. بخصوص وقتی میگوید به نقطه ای رسید که فهمید نمیتواند جان یک انسان را بگیرد. حتی به عنوان یک انقلابی. فطانت نزدیک ۲۰ سال در کلمبیا زندگی کرده و در این مدت مشغول کارهای فرهنگی بوده، منجمله ترجمه کتابهایی از گابریل گارسیا مارکز به فارسی >>> photos

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!