خداحافظت مصطفی بادکوبه ای

از دلایل عدیدۀ آن که بگذریم؛ حضور پُررنگ شعر در زندگی روزمره، بحث های جدی سیاسی و حتی علمی ایرانیان بخوبی مشهود است.

بیخود نیست که از دیرباز ایرانیان آزاده از شعر برای مبارزه علیه ظلم استفاده کرده اند، نسیمی و ابوالخیر و بدون اغراق صدها و صدها دیگر پیش و پس از آنان.

در دوران معاصر ایران، بعضی از آزادگان ایما و اشاره در شعر را کنار گذاشته و صراحت گویی را پیشه کرده که البته در استبداد “زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد”. نمونه ها بسیار و محدود به میرزاده عشقی، فرخی یزدی و سعیدی سیرجانی نمیشود.

همین حالا بسیاری از همین آزادگان شجاع رک گو اسیر مسلمین حاکم بر ایران هستند. بانو سیمین بهبهانی ممنوع الخروج هستند، هیلا صدیقی و مصطفی بادکوبه ای محکوم به زندان و بسیاری دیگر اسیر و تحت انواع ددمنشی و فشارها.

درود بر این فرهنگ و مردم پاک باد که در عین بلا، آزادیخواهی ریشه کن ناپذیر است.

مصطفی بادکوبه‌ای “از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی به سه سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از شعرخوانی در انجمن‌ها و…محکوم شد.”

نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند!

تبریک

پیشتر در این مورد مطالبی تقدیم شده؛ یکی در اینجا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!