مطلبی راجع به دموکراسی

امتداد رَدّ یک دوچرخه روی گِلها

تااااااااااااااا……یه حلزون

که لِه‌ شده اما انگار، هنوز داره سوت میزنه

نه برای بارون،

که برای فصلِ خزون

لِه‌ شده اما هنوز داره سوت میزنه،

با همون تِم آهنگی

که گئورگه زامفیر فلوت میزنه

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!