رهبر رنگ پریده در رویای قدرت نظامی است

«اگر ما سربازان امام زمان هستیم. باید آماده باشیم. به یاری
خداوند و با امدادهای غیبی او ما موفق می شویم به تمدن اسلامی
در دنیا افتخار کنیم. این سرنوشت ماست»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!