اين زنجيره چند حلقه دارد ؟!

عجيب آن كه اين روزها هشدار
پي درپي و همراه با اسناد و شواهد غيرقابل ترديد دلسوزان به جاي اين كه طرد نفوذي
ها از برخي مراكز حساس تصميم ساز و سياست پرداز را به دنبال داشته باشد، با بي
خيالي، بي توجهي و بعضاً ناسزاگويي روبرو مي شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!