سوپر طاغوتی

پیشتر بارها در مورد حاج آقا فرج الله سلحشور کارگردان ارزشی و محبوب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر و پدر کشتگی او با سینما و هنرمندان مطالبی تقدیم شده. آخرین در اینجا.

ولیکن این حرفهای جدید حاج آقا فرج الله از لون دیگری است:

“… مثلا سردار رادان در بحث حجاب و عفاف کار می‌کند اما کسی مثل فرزاد حسنی او را تخریب می‌کند. این امر هم به دلیل این است که به هنرمند مشتبه شده که او ملاک جامعه است و کسی هم نیست که به او بگوید تو به اندازه یک کارگر هستی.”

به عبارت دیگر؛ حکام نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره سنخیتی با قشر زحمتکشان، یا به لسان خودشان، مستضعفان، ندارند و بسی فرودستانه تر آنان را ارزیابی میکنند که تهمت آنرا به “طاغوتیان” میزنند.

از قرار همه دعوای انقلاب خوش عاقبت سر لحاف مردم ایران بود.

آنطور نماند و اینطور نیز هم.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!