روزۀ یکماهۀ فوتبال ایران

“روز گذشته آيت الله استادی امام جمعه قم فرمايشاتی داشتند و از مديران باشگاه‌ها خواستند كه باشگاه‌هايشان را در رقابت‌های ليگ در ماه رمضان شركت ندهند و من خواستم اولين كسی باشم كه برای اين كار اعلام آمادگی ميكنم.

همين جا هم میگويم كه حاضر نيستيم وقتی علما و مراجع به برگزاری بازی‌ها در ماه رمضان انتقاد دارند، ما حتی به قيمت از دست دادن امتياز در ليگ شركت كنيم.”

در ٣۴ سال گذشته ورزش در ایران اسیر همین دست افراد بوده و بجز سرکوب فرهنگ و اخلاق نیک ورزشکاری که سابقه دراز در ایران دارد و به خدمت ددمنشی گرفتن آن، بسیاری موقعیتها برای افتخار آفرینی را ورزشکاران با استعداد ایرانی از دست داده اند.

از ممنوعیت حضور در مسابقات فوتبال و محدود کردن دختران در رشته های ورزشی و دست و پای آنان را بستن با موظف کردنشان به لحاف-پیچ بودن حتی در چند رشته مجاز، تا عدم اجازه شرکت کردن ورزشکاران ایرانی در مسابقاتی که به مصاف ورزشکاران اسرائیل باید بروند تنها بخشی از فاجعه است.

اصل فاجعه، سرآمدی نوکر صفتان و چاپلوسانی مانند این حاج آقا محمد رویانیان است که برای خوش خدمتی به مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن، در قربانی کردن ورزش و ورزشکاران و در این مورد بخصوص، تضعیف و شکست پذیری فوتبال ایران، همیشه پیشگامند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!