بحرتوفانی و ما در کشتی سرگشته ایم

بحرتوفانی و ما در کشتی سرگشته ایم

هرگروهی با خیالِ خویشتن بنشسته ایم

برگزین یک ناخدا تا راهمان یکسو کنیم

ورنه درگردابِ ظلمت زورقِ بشکسته ایم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!