انتقال طلا به ایران با هدف آمادگی جنگی

ایران نه تنها از ترکیه بلکه از
دوبی و هندوستان نیز طلا وارد میکند . . . . .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!