خاک ایران یکسر از دکتر پر است

خاک ایران یکسر از دکتر پر است
هرکه دکتر نیست نانش آجر است

ملک ایران سرزمین دکتران
این‌قدر دکتر نباشد در جهان

شهر دکتر، کوچه دکتر، باغ دکتر
کبک دکتر، فنچ دکتر، زاغ دکتر

عابران هر خیابان دکترند
دانه‌های برف و باران دکترند

هم وزیران هم مدیران دکترند
بیشتر از نصف ایران دکترند

هرکه پستی دارد اینجا دکتر است
دیپلم ردی‌ست، اما دکتر است

هرکه شد محبوب از ما بهتران
هرکه شد منصوب بالا دکتر است

هرکه رد شد از در دانشکده
یا گرفته دکتری، یا دکتر است

شاعر تیتراژهامان دکتر است
مجری اخبار سیما دکتر است

آن‌که مثل آفتاب نیمه‌شب
سر زد از صندوق آرا دکتر است

شاد باش ای دکتر آرای ما
دکترای جمله دانش‌های ما

ای تو افلاطون و جالینوس ما
دکترایت نخوت و ناموس ما

در جهانی که پر است از نابغه
دکتری چندان ندارد سابقه

بی‌سبب افسرده‌ای، غم می‌خوری
سرزمین ماست مهد دکتری

گرچه باشد قصه‌ها پشت سرش
دکتری دارند ملا و خرش

شعله‌های عشق چون گر می‌گرفت
آتشی در خیل دکتر می‌گرفت

وحشی و اهلی و غیره دکترند
تاجر و دهقان و کاسب دکترند

عالمان را خود حدیثی دیگر است
حجت‌الاسلام دکتر بهتر است

بحث‌های جعل مدرک نان‌بری‌ست
بهترین سرگرمی ما دکتری‌ست

عده‌ای مشغول دکترسازی‌اند
عده‌ای سرگرم دکتر‌بازی‌اند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!