قطعنامه ۵۹۸: ۲۵ سال بعد جام زهری دیگر؟

مهمان ها: دکتر مهدی خزعلی، مدیر انتشارات حیان، نویسنده منتقد دولت، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو پیشین شورای نگهبان، از تهران؛ محمد نوری زاد، روزنامه نگار، فیلمساز و نویسنده سابق روزنامه کیهان، از تهران؛ مجتبی واحدی، سردبیر پیشین آفتاب یزد، مشاور مهدی کروبی.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!