مسلمانانی که کباب می شوند!

رئیس جمهور این کشور اعلام کرده مسلمانان باید از میانمار اخراج شده و یا به اردوگاه های آوارگان سازمان ملل منتقل شوند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!