رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری :خشكسالى کار استکبار جهانی است

رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری با بيان اين‌که به‌شدت به خشکسالی در نيمه‌ جنوبی کشور مشکوک است، از سازمان هواشناسی کشور خواست تا به اين موضوع بپردازد.

به گزارش ايسنا سيدحسن موسوی در مراسم معرفی رييس سازمان هواشناسی کشور به‌عنوان دبير کميته‌ هواشناسی در ستاد مرکزی سفرهای کشور، اظهار کرد: فکر مي‌کنم استعمار جهانی با تکنولوژی در شرايط اقليمی ايران مقداری تأثير مي‌گذارد و فکر مي‌کنم، سازمان هواشناسی کشور مي‌تواند ريشه‌ی اين مفسده را کشف کند. در واقع، يک بخشی از جنگ نرم در اين وادی مشهود است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!