شکنجه های طاقت فرسا و غير انسانی در بند جديد تاسيس که معروف به بند 10می باشد

بنابه گزارشات رسيده به “فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران”شکنجه های طاقت فرسا و غير انسانی در بند جديد تاسيس که معروف به بند 10 می باشد به حدی شديد می باشد که تا به حال حداقل 4 زندانی اقدام به خودکشی ناموفق نمودند.
در پی افشارگريهای گسترده در سالهای اخير در مورد شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج که در سلولهای انفرادی بندهای 1 و 5 قرار دارند و اطلاع يافتن سازمانهای حقوق بشری و بين المللی و وارد کردن فشارهای سياسی عليه رژيم ولی فقيه، رژيم ولی فقيه با حفظ اين دو شکنجه گاه اما با تغييرات نسبی در شرايط آن و تقليل شکنجه ها اقدام به انتقال زندانيان به بند 10 زندان گوهردشت کرج نموده است.
اخيرا شکنجه گاه مخفی ديگری در بند جديد تاسيس 10 ايجاد کرده است. اين بند از 5 سالن عمومی و يک سالن سلولهای انفرادی تشکيل شده است.هر سالن عمومی آن از 13 سلول تشکيل شده که در هر سلول 17 الی 18 زندانی جای داده اند ابعاد اين سلولها حدودا 16 متر مربع می باشد….

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!