فتوشاپ: فیرورآبادی تنگه هرمز را بست

پس از بررسی بیشتر تصمیم گرفتم برای بلاگم خودم فتوشاپ آنرا بکشم و فتوشاپِ قبلی را بردارم.

بلاگم را در اینجا بخوانید >>>

حقِ چاپ ٢٠١٢: طبع و نشر بدونِ اجازه مجاز نیست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!