معاون حقوقی سپاه مصادره اموال در برخی کشورها را تاييد کرد

معاون حقوقی- پارلمانی سپاه پاسداران می گويد که اموال متعلق به سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به اين نهاد نظامی در تعدادی از کشورها مصادره شده است.

محمدرضا يزدي، معاون حقوقی- پارلمانی سپاه پاسداران روز دوشنبه، ۲۶ تيرماه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران بدون اشاره به نام کشورهايی که اموال سپاه و شرکت‌های تحت امرش را مصادره کرده‌اند اين تصميم را «ناحق» و نشانه بی عدالتی و روحيه استکباری اين کشورها دانست.

معاون حقوقی- پارلمانی سپاه پاسداران تصريح کرد که اين کشورها با وضع «قوانين ناعادلانه» سعی دارند به جمهوری اسلامی فشار وارد کنند.

اين مقام نظامی همچنين گفت اموال سپاه «مانند بسياری ديگر از اموال ملت ايران» مصادره شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!