افتتاح پارلمان توسط شاه

افتتاح پارلمان توسط شاه

گوشه‌هایی‌ از افتتاح پارلمان در تهران توسط شاه و شهبانو فرح پهلوی ۱۳۴۲.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!