مرسی ورود ایرانی ها به مصر را ممنوع کرد!

الیزابت دوم ملکه انگلستان با ارسال نامه ای شدید اللحن به مرسی اقدام وی
در ممانعت از ورود ایرانی ها و عراقی ها به خاک مصر را مورد نکوهش قرار
داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!