مادام رجوی؛ جون رهبر مسعود

امروز پایان ضرب العجل چند بار تمدید شده دولت عراق به سازمان مجاهدین خلق برای تخلیۀ کامل شهر (قرارگاه) اشرف در استان دیاله میباشد.

از تقریباً ٣۴۰۰ عضو، حدود دوهزار نفر به کمپ پیشین آمریکاییان در حومه بغداد منتقل شده اند، ولیکن مابقی هنوز از تخلیه اشرف سر باز میزنند.

بنابر شواهد عینی بسیار، بدلیل سوابق و عملکرد، برای ایرانیان سازمان مجاهدین خلق جایگاهی کم و بیش همانند حزب خائن توده دارد و مردۀ متحرک است.

دلنگرانی برای جان اعضاء است که غالباً مسخ و پا به سن گذاشته و عمری را فدای آرمان آزادی و آبادی ایران کرده اند که شوربختانه بدلیل اهداف خودخواهانه سران و سیاستهای ابلهانه و در مواردی تبهکارانۀ آنان به هدر رفته و هنوز هم گوشت دم توپند.

مادام رجوی، جون موسیو رجوی کوتاه بیا و اینها را آخر عمری به کشتن نده!

تبریک

برای نمونه به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!