خامنه ای و ٣۰۰۰ امام زمان زندانی

دو نقل قول مستقیم از مقامات عالی رتبۀ دینی؛ یک خبر و یک پرسش:

– “نظام ولايی یعنی تجلی یافتن، زمینی شدن و عینی شدن حاکمیت خدا توسط جانشينان خدا.”

– “امروز این تفکر که اطاعت از ولی فقیه٬ اطاعت از خدا است در کشور ما نهادینه شده.”

خبرگزاری حوزه، مهدی غفاری در جمع مبلغان ماه رمضان اظهار داشت:

“امروز به واسطه نا آگاهی مردم بیش از سه هزار مدعی دروغین امام زمان در زندان ها هستند.

تمام کسانی که تفکرات انحرافی فرقه ای دارند با عبور از خدا تلاش می کنند خود را به جای خدا به مردم معرفی کنند.”

با در نظر گرفتن ادعای حلول الهی و زمینی شدن ذکر شده؛ سئوال:

آیا احتمال آن نمیرود یکی از این ٣۰۰۰ نفر آقا امام زمان زندانی مدعی دروغین نباشد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!