قسمت اول، عمر به دمشق میرود!!

این سریال که با هزینه بالای تهیه شده مخاطب ایرانی ندارد!! یعنی تنها مخاطبی که ندارد ایرانیها هستند! مالزی، ترکیه………. و تمام جهان اسلام آن را ترجمه شده به زبان خود تماشا خواهند کرد به غیر از ایران! نه ایران آن را خریده نه اصولأ تهیه کنندگان سریال دنبال تماشاچی ایرانی برای سریال خود هستند!!

من در مورد عمر و اینکه عمر کی بود توضیح نمیدهم!! تاریخ است! اگر کسی عمرنمیشناسد و دارد این خطوط را میخواند بهتر است که صفحه را ترک کند!! ولی ذکر یک نکته را ضروری میدانم، شبکه ام بی سی و تلویزیون قطر تهیه کنندکان سریال دقیقأ و بدون هیچ خطا هم آنهای هستند که امروز ‘ دمشق’ !! را به آشوب کشیده اند. ایرانیها که به مصداق ‘دشمن دشمن من دوست من است ‘ عمل میکنند خوب است بدانند این متحد امروز درمورد خود آنها ، آن هم بطور بین الملی، چه میگویند!!

اجازه بدهید من با عربی دست پا شکسته و در حد توان آن برای شما هموطنان ایرانی خلاصه نویسی کنم!!

قسمت اول

پیش درآمد سریال با نشان دادن اسم جعلی خلیج فارس شروع میشود. عمر در راه برگشت از حج فلش بک میکند و داستان زندگی خود را به خاطر میاورد. قبل از بعثت، پدری خسیس و بد زبان که با زور کتک و فحش عمر را مجبور به مراقبت از شترهایش میکرد تا بالاخره با کمک برادرش پولی تهیه کرده و بری تجارت به دمشق!! میرود!! از شهر دمشق خوش میاد ولی از رومیها که شهر در اختیار داشتند نه! گردن کلفت شهر را هم گوشمالی میدهد که میخ خود را بکوبد. در کل چهره بسیار خوب و زیباز عمر به تصویر میکشد. قسمت اول با نشان دادن حضرت علی و پسر عمو خدیجه که خبر از مبعث حضرت محمد میدهد تمام میشود.

ادامه دارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!