چلبی و ایرانیان خائن

این روزها که با وجود درآمد افسانه ای از فروش نفت خام بدلیل بی عرضگی و دستکجی مسلمین حاکم “اقتصاد مال خر” به گِل نشسته و احتمال فاجعه جنگ دیگر ساخته و پرداختۀ آنان هر روز بیشتر و بیشتر میشود؛ آتش بحثی قدیمی بین مخالفین رژیم دو باره گُر گرفته.

صحبت از “آلترناتیو سازی” است که همان چارۀ پیشنهاد متناوب و عرضه جایگزین میباشد که گروهی موافق و دسته ای مخالف هستند.

مخالفین عرضه کردن پیشنهاد متناوب با خیانت به کشور و نام چلبی آغاز و وابستگی به دیگر کشورها و این ادعا که هر که از خارجی کمک بگیرد مدیون است و دیگر حرفهای مشابه را به اینجا میکشانند که باید حق انتخاب آزاد مردم را حفظ کرد، تنها حامی و صدای مبارزان داخل کشور بود و بالاخره ته ماجرا به نخود سیاه باید اطلاع رسانی کرد و فرهنگ دموکراسی و تساهل و تسامح را تدریس و ترویج و الی آخر ختم میشود.

سئوال:

آیا دلیل شکست و عدم استقبال گستردۀ مردم از مخالفین دقیقاً همین پرهیز و قبیح دانستن عرضۀ چاره و پیشنهاد متناوب جایگزین مسلمین حاکم “اصلاح طلب” و غیره به مردم نمیباشد؟

آیا وظیفه مخالف کلیت نظام حاکم چیزی بجز عرضه چاره و پیشنهاد متناوب است؟

آیا دوگل که فرانسه را با کمک خارجی از یوغ نازی ها و حکومت ویشی مارشال پتن فرانسوی رها ساخت؛ خائن بود؟

راستی، خیانت چلبی به کشورش چه بوده؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!