“در افغانستان بیش از تحول سیاسی یا اقتصادی به تحول فرهنگی نیاز داریم”

«ما همیشه فکر می‌کنیم که پیشرفت و دمکراسی دستاوردهای غرب است. که اندیشه
انسان گرایی که غرب آن را توسعه داده، غربی است. در حالی که اینطور نیست.
اینها دستاوردهای تمام بشریت است. بدون دستاوردهای فرهنگی شرق تا عصر
رنسانس، غرب نمی‌توانست پا به عصر رنسانس بگذارد. شرق زیر بنا را ساخت و
غرب آن را تکمیل کرد.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!