کارتون: مرغهای ایران متحد میشوند

دلگرم از افزایشِ ارزش‌شان، مرغهای ایران متحد شده، خود را سازماندهی کرده و خواستارِ انجام مطالباتِ سیاسی خود شدند.

حقِ نشر: استفاد از این کارتون بدونِ اجازه در محتوای دیگری بجز این ممنوع است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!