دختران ایرانی و مردان ۹۰ سالۀ حشری

پیشتر در چندین نوبت چند جرعه از انگشتانۀ معرفت و انسانیت حاج آقا حجت الاسلام والمسلمین جعفر شجونی تقدیم شده، برای نمونه در اینجا و اینجا، این هم قطرات تازه برای تشنه لبان:

“دختران ایرانی دنبال این هستند که شریک زندگی خود را هر چه زود‌تر انتخاب کنند و به اشتباه فکر می‌کنند اگر به خودشان به طور غیرطبیعی برسند، مورد توجه پسران قرار می‌گیرند. این در حالی است که هیچ کس نسبت به یک دختر بی‌حجاب چنین ذهنیتی نخواهد داشت و فقط به این فکر می‌کند که به نوعی ضربه‌ای را وارد کند.

باید با بی‌حجابی مبارزه کرد، پیرمرد ۹۰ ساله که به خیابان می‌رود و این‌ها را می‌بیند یک جوری می‌شود، چه برسد به جوانان.

در اسلام دو چیز غیرقابل تحمل عنوان شده است. شراب و بی‌حجابی، به همین دلیل است که بنده معتقدم تحت هیچ شرایطی نباید از کنار این مساله به سادگی گذشت و بی‌حجاب‌ها نباید احساس آرامش کنند..”

به عبارت دیگر؛ بجای مداوای بیماران جنسی مانند حاج آقا شجونی، پیرمردان حشری ۹۰ ساله و دیگر از ایندست که بنا بر مرام بَدَوی صحرانشینی “تحمل” ندارند، بانوان ایران باید لحاف-پیچ باشند و الا “نباید احساس آرامش کنند”.

ایران و ایرانی با این توحش کنار نیامده و نخواهد آمد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!