آینده نظام ج. اسلامی تقسیم به دو “6 ماه” شده!

نظام پذیرفته که بسیاری از سخنرانی ها و موضع گیری های احمدی نژاد و تیمی که با او بر سر کار آمده اند، در راستای استراتژی اسرائیل است و شکست مذاکرات اتمی نیز در همین چارچوب است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!