شرافت ما در پاسپورت ما است

من و بردار بزرگم با هم بزرگ شدیم. با ۲ سال اختلاف سن با هم همبازی بودیم. چه روزهای در تابستان در حیاط گل کوچک بازی میکردم و شبها زیر پشه بند کشتی میگرفتیم. در مدرسه هم همیشه هوامو داشت!!

از اول از آن خر خوانها بود! راهنمائی را با معدل بالا تمام کرد و وارد دبیرستان البرز شد! رشته ریاضی! سال آخر بعنوان شاگرد نمونه انتخاب شد و اسمش در ۱۰ نفر اول کنکور درآمد. از دانشگاه تهران لیسانس فیزیک گرفت و بعد عازم اطریش شد. از دانشگاه مهندسی وین مدرک مهندسی مکانیک گرفت و بعد ازآن دکترا . در شرکت زیمنس مشغول به کار شد. ۱۰ سال پیش به عنوان مسئول پروژه به روز کردن سیستم تلفنها همراه به ایران فرستآده شد. آفریقا، جنوب شرقی آسیا، هنگ گنک، و چند کشور عربی خاورمیانه از دیگر مآموریتهای بود که از طرف زیمنس  مسئول اجرائی بود! اوپریشن منجر!!2سال پیش خودش را باز خرید کرد که بیاید پیش من و به قول خودش با خوردن دست پخت همسرم چاق شود! البته در کنار بورس دانشگاه یو بی سی برای تحقیقات!!

سال پیش در ایر باس استخدام شد البته بعد از گزینش! صحبت از کفن میت نبود! نظرش راجع به دولت میت دوست اسرائیل پرسیدند، آخه تفتیش عقاید در جوامع دموکراتیک آزاد است!! در پرونده اش به غیر درس دانشگاه پیدا نکردنند و قرداد یک ساله امضاء کرد.
دیروز صبح ساعت ۵  مادرم زنگ زد! اول فکر کردم میخواهد من را برای سحر بلند کند! ولی گویا ناراحت آن پسر دیگرش بود!!

برادرت را از کار بیرون کردن!

چی؟؟؟ چرا؟؟

گفتن باید پاسپورت ایرانیش را پس بدهد!!!

خوب حالا چه میخواهد بکند؟؟

وای ی ی! همین الأن گفتم! از کار بیرونش کردن!! گفتن یا تابعیت ایرانی خود را لغو میکنی یا خوش گلدیم!! او هم اسباش جمع کرده و برگشته خانه!! حالا مادر نکنه……….و مشغولیات مادر پیری که فکر ذکرش بچه هایش میباشد!!!

به برادرم افتخارمیکنم! نه برای آن ۶ و ۷ تا کاغد پاره که به دیوار اتاقش زده! بلکه برای آن کاغدی که حاضر نشد پاره کند! همچون میلوینها ایرانی دیگر حاضر نشد به خاطر منافع شخصی پا روی شرافتش بگذارد!!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!