عصبانیت و قهر مهمان صدای آمریکا

هدف، راست آزمایی صحت و سقم سخنان افراد، تناقضات آشکار در گفتار، پنهان کاریها و آدرس غلط دادن ها  نیست؛ اهلش میدانند کی کیست، چه و برای که میگوید و بند ناف کی به کجا  وصل است،  غرض از این چند سطر طرح موضوع دیگری است.

آیا به قول سعدی نه اینست که:

دلایل قوی باید و معنوی

 نه رگهای گردن به حجت قوی

  به برنامه افق سه شنبه صدای آمریکا، خصوصاً به بخش دوم توجه فرمایید: 

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!